Sběr dat jako služba, která lidem pomáhá

O tom, že data sama o sobě nepadají z nebe, ale že je pro jejich získání něco třeba udělat, jsem v historii psal již několikrát. To „něco“ může být relativně složitá a sofistikovaná činnost. Koncový zákazník však ve finále požaduje konkrétní výstup a jak obtížné bylo se k němu dostat nebo jaké technologie za vším stojí, ho už vůbec nezajímá. Většina zákazníků prostě o nákupu a provozování softwarové platformy pro sběr dat a jejího hardwarové zabezpečení neuvažuje. Lidské kapacity pro zajištění sběru dat jsou rovněž nezanedbatelné. Často je tak mnohem výhodnější nechat si data sebrat jako službu.

Sběr dat jako služba, která lidem pomáhá

Sběr dat navíc většinou nekončí předáním datové matice. Naopak datová matice je většinou pouhý mezikrok. Data nesbíráme jenom proto, aby byla sebrána, ale hlavně proto, abychom na jejich základě přijímali nějaká rozhodnutí či plnili jiné úlohy. Těmi může být sestavení pravidelných reportů, statistická analýza, predikce chování, segmentace zákazníků, detekce anomálií, nalezení obchodních trendů v chování zákazníků, prosté statistické či souhrnné vyhodnocení. Nebo také komplexní realizace CMB psychodiagnostiky, což je unikátní metoda, která prostřednictvím našich smyslů a emocí stimuluje funkci mozku k přenosu informací. A právě na příkladu CMB diagnostiky si představíme sběr dat jako službu.

Od návrhu k výstupu v Power BI

CMB diagnostika efektivně vstupuje do prostředí paměťových center vědomých, nevědomých i podvědomých. Toto je realizováno prostřednictvím „odpovědí“ respondenta. Ty spočívají ve výběru různých barev asociovaných se slovními spojeními zobrazenými v online dotazníku. Pro různé lidské oblasti – partnerské vztahy, zdraví, HR, existují různé množiny slovních spojení. Na základě trojího určení barvy každému spojení se vytváří přehled vnitřních a vnějších vzorců chování. Ty je třeba přehledně zobrazit a reportovat tak, aby mohly být při osobní konzultaci terapeuta s respondentem dále interpretovány a mohl být vytvořen jedinečný profil osobnosti. K finálnímu výstupu je potřeba automatizovaně provést řadu datových manipulací a transformací.

Sběr dat a jejich automatizované zpracování

Každý projekt sběru dat postupuje v několika fázích. Nejprve je nutno spolu se zákazníkem definovat zadání dotazníku a jeho grafickou podobu. Pokud jsou k logickému průchodu respondenta dotazníkem potřeba další informace, definujeme jak a kde budou získány. Může se jednat o informace o respondentovi, případně nějaké agregované informace za odvětví, tým či skupinu, společnost, případně geografické či genderové informace. Tyto všechny mohou být použity pro řízení posloupnosti (ne)kladení otázek či odfiltrování nechtěných kategorií odpovědí v různých otázkách.

V případě naší praktické úlohy, je CMB diagnostika rozdělena do několika dílčích diagnostik, například osobnost, zdraví, firemní diagnostika. Rozsah otázek je pro různé respondenty různý. Grafická podoba je však pro všechny stejná. Vždy se jedná o kruh osmi barevných koulí se slovním termínem uprostřed. Způsob odpovědí je také stejný. Respondent postupně vybere tři barvy. Vybrané barvy se mu opticky zneaktivní. Zpět může respondent postupovat vždy pouze v rámci jednoho slovního termínu. Pokud by CMB diagnostika někoho zajímala, je možno ji po vyplnění několika málo údajů zkušebně absolvovat zde.

Interakce respondenta s prostředím pro vyplnění je opravdu jednoduchá. Všechny složitější věci jsou skryté pod povrchem. Například nemožnost vybrání stejné barvy vícekrát, zajištění pohybu pouze v rámci jednoho slovního spojení, náhodné uspořádání barevných koulí atd. Dotazník je navíc propojen se systémem administrace respondentů.

Proto, aby bylo možno vytvořit osobnostní profily a aby s nimi terapeut mohl dále s pacientem při vyšetření pracovat je potřeba provést celou řadu datových operací. Původní odpovědi, trojice barev, nahradit číselnými hodnotami a podle patentovaného přístupu přiřadit hodnotící kategorie. A aby toto vše bylo k dispozici v rámci reportu v Power BI, je nutno celý proces zautomatizovat a datově připravit do požadovaných struktur.

Administrace respondentů a příprava reportů pro terapeuta

Co by nemělo zůstat opomenuto je administrace respondentů. Počítá se s opakovaným vstupem respondenta do diagnostik. Ať už pro opakované vyplnění stejné diagnostiky (vývoj v čase) nebo pro vyplnění jiné diagnostiky než původní (osobnostní a pak zdravotní, či vztahové apod). Pokud je respondent již registrován, chceme, aby nemusel údaje o sobě vyplňovat znovu, ale zároveň aby měl možnost je v případě potřeby změnit. Rovněž chceme, aby měl respondent možnost dokončit rozpracovanou diagnostiku v místě jejího přerušení. Ale nechceme, aby mohl dokončit diagnostiku rozpracovanou déle než 6 měsíců. Všechna tato provozně administrativní pravidla bylo třeba zohlednit a zapracovat.

Hlavním cílem projektu však bylo – kromě sběru dat – zobrazit data v takové podobě, aby se dala použít pro terapeutická sezení. Terapeut se tedy k datům musí dostat kdykoli a odkudkoli. Musí se dostat k datům konkrétního respondenta/pacienta a musí si je optimalizovaně zobrazit, eventuálně vytisknout. Bylo třeba vytvořit takový report, kde je možno dohledat konkrétního respondenta a zobrazit si jeho report v požadovaném rozsahu. Diagnostiky jsou rozděleny na několik dílčích modulů a terapeut si může nechat zobrazit buď vybraný modul nebo předdefinovanou skupinu slovních termínů odpovídající zkoumaným charakteristikám jako je deprese, syndrom vyhoření, psychogenní poruchy atd.

Report je navíc dostupný ve více jazycích. Terapeut sám rozhoduje, v jakém jazyce si ho zobrazí a vytiskne. Může si vytisknout i více jazykových verzí stejného reportu. Manažerské souhrny může pro top management připravovat anglicky/německy, ale reporty pro konkrétní lidi si může připravit česky/slovensky. Všechny slovní termíny, názvy diagnostik, modulů a kategorií hodnocení tedy musí existovat v různých jazykových mutacích. V rámci reportu Power BI a nutné datové přípravy pro tuto funkcionalitu to s sebou nese celou řadu těžkostí a komplikací, které bylo třeba vyřešit.

Reportování dat, komplexní ale uživatelsky jednoduché

Těžkosti a komplikace však konečného uživatele nezajímají. Zákazník chce jasně definovaný produkt/službu – seber data, zpracuj data, reportuj data. Vše musí být online, uživatelsky jednoduché, ideálně co nejlevnější. Rozsah a obtížnost prací se však liší zákazník od zákazníka a nelze předem vycházet z nějaké technické či cenové šablony. Získané know-how z různých projektů je sice přenositelné, nicméně každý report je svým způsobem originál.

Tomu odpovídá i technický i cenový rozsah služeb, který je projekt od projektu různý a vždy vyžaduje maximální vzájemné pochopení požadavků a očekávání a jejich formalizaci a technické upřesnění. A toto vše musí být jasně definované smluvně. Služba sběru dat byla představena na konkrétním příkladě, ale každý si ji může analogicky přizpůsobit svým potřebám a dosadit si za „sběr-zpracování-report“ svoje vlastní úlohy. Rádi Vám s nimi pomůžeme. A sběr dat nemusí být ani online, existuje i elegantní řešení pro zpracování papírových dotazníků.